Adatvédelem

Adatkezelő neve: Kovács Krisztina
Adószáma: 56349700-1-28
Székhelye: 9012 Győr, Új Élet út 33.
E-mail:
   
Kapcsolattartó: Kovács Krisztina
Telefon:
   
Házigazda: Foltányi Krisztina
Telefon:

Az Lali Vendégház Adatvédelmi szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Lali Vendégház minden olyan folyamatára, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Lali Vendégház által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Lali Vendégház személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, panaszkezelés vagy egyéb informatikai rendszerhibák okán kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Lali Vendégház személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Lali Vendégház az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Lali Vendégház munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A Lali Vendégház munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Lali Vendégház által működtetett honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Lali Vendégház feltüntetett e-mail elérhetőségén. Fontos, hogy minden ilyen igényt csak e-mailben fogadunk. Továbbá ha az érintett részére korábban már számla került kiállításra, csak olyan adatokat törölhetünk, amik a számlán nem szerepelnek.

A Lali Vendégház a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 15 napon belül közérthető formában megválaszolni.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.